‪فیلم “من ترانه پانزده سال دارم” اولین فیلمم بود و خیلی دوست‌ش دارم. نقش کوتاهی داشتم و در آن سن و سال رقابت برایِ نقش اول ، موضوع مهمی برایم نبود، دروغ است بگویم هیچ ناراحت نشدم ولی آن دوران ‬ احساس این که بدوم تا به یک جایی برسم را نداشتم. هنوز هم ندارم. آن زمان می‌گفتم دارم مدرسه می‌روم، آن نمایش را هم بازی می‌کنم؛ و مثل آدمی که سفر می‌کند و دو طرف جاده را می‌بیند، خوشحال بودم‪