چشمانت راز من است
عشقت سر بلندی زنیت
جنگیدنت تقدیر خواسته شده از آن من و تو
وآغوشت ،آفتاب ،آفتاب همیشه آغاز من
ومن.....
زندانی آواز تو بودم، بی اندیشه به یکی شدن
من ,تو ,ما
سپیده