پاییز زیباتر می شود
به شرط آنکه
به اندازه تمام 
برگ های پاییزی
برای یکدیگر
آرزوی خوب داشته باشیم 
شروع ماه من "آبان"زیبا برای همه آبانی ها مبارک