چیزی نمانده در من ..

که مرگ به ان اسیب بزند!

من میخندم ...

تا مرگ هذیان بگوید! ((کالچو))