«میخندم...

ساده میگیرم...

ساده میگذرم...

بلند میخندم و با هر سازی میرقصم...

نه اینکه دلخوشم!

نه اینکه شادم و از هفت دولت آزاد!

برای 'زنده ماندن' خودم را به کوچه 'علی چپ' زده ام...»