«دیشب خانوم کیانفر عزیزم و خانوم سعیدی نازنینم به دیدن نمایشم اومدن و چه افتخاری برای من بود تمام مدت اجرا قلبم می تپید و تشنه در آغوش کشیدنش بودم . الهی سایشون مستدام باشه»