باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان، میزند بر بام خانه . شهر زیبای رشت، میدان شهرداری اول ابانماه۱۳۹۸ممنون از کیوان پورنصر مجسمه ساز هنرمند اهل (رشت) سازنده مجسمه ای که میبینید .عکس را هم ایشان انداخته اند