باخودت سختگیر نباش،ازخودت مراقبت کن،یادبگیر که چگونه بارها و بارها خودت رو ببخشی،باخودت ضدیت نداشته باش
آنگاه شکوفا خواهی شد.