قانع به یک استخوان چو کَرکَس بودن
بِه زان که طُفیلِ خوان ناکَس بودن
با نان جوینِ خویش حقا که به است
کالوده به پالوده ى هر خَس بودن
( خیام )