هوتن شکیبا بازیگری با توانایی بالاو شخصیتی والا...هوتن برای من .یاور همیشه مومن است....

 

 

عزت مهرآوران در لیسانسه ها نقش پدر حبیب را بازی میکرد.