خاطره شد اون روزها که کنار کسی حس "امنیت" و "دوست داشته شدن" داشته باشی، اما با این یک نمونه‌ی موجود در عکس از دوران طفولیت بنده این تجربه‌ رو دارم.