حکایت عجیبی ست این باران پاییزی ... تنها را تنهاتر میکند و عاشق را عاشق تر ...