جالبه
خیلی قدیم تر فکر میکردم
پدرم قوی ترین
مادرم زیبا ترین
دوستان نوجوانی بهترین دوستان
و نوجوانی بهترین دوران
و رویاهای عاشقانه ام صادقانه ترین رویاهای تمام عمرم هستند
و عجیب تر اینکه
اکنون به این نتیجه رسیدم
تمام این ها که بالا نوشتم درست هستند