از ابتدا آغاز مى کنم، شاد زیستن را،
یادم باشد، هیچ چیز مانع من نیست
جز اشتباهات من!
لحظه ها مى گذرند، چه تلخ چه شیرین
زندگى با ارزشترین دارایى من است
...................
٩٨/٧/٣٠