«پای تبلیغات از برنامه های کودک بریده شد»
تیتر یکی از خبرگزاریهای امروز !!
جالبه سالها تلاش کردیم که به عزیزان ثابت کنیم اینکار درست نیست و اساسا اشتباه است اما کسی صدایمان را نشنید ، هر جلسه یا مصاحبه ای که بود دائما به این نکته اشاره میکردیم که کودکان نباید در معرض چنین اتفاقاتی از سوی برنامه های پر مخاطب قرار بگیرند ولی دوستان هیچگونه توجهی نکردند و چه بسا علیرغم میل باطنی مان فقط بخاطر برجا ماندن برنامه و قطع نشدن ارتباط عاطفی با کودکان مجبور شدیم جهت تامین بودجه مالی به این اتفاق ناگوار تن دهیم
ایکاش این درایت و تصمیم عاقلانه زودتر از اینها صورت میگرفت تا سرمایه های هنری و معنوی یک رسانه خرج چنین اشتباهی نمیشدند ، هر چند باز هم جای شکرش باقیست که عزیزان در این برهه متوجه این مهم شدند و تصمیم درستی را اتخاذ نمودند، تبریک تبریک فراوان
بقول قدیمی ها:
جلوی ضرر رو هر زمان بگیری منفعته !!