چه قابل ستایشند ؛ کسانی که مناعت طبع دارند و از موفقیت و خوشبختیِ دیگران ، شاد می شوند ... انسان هایی ناب ؛ که از بخل و حرص و حسد ؛ هیچ سهمی نبرده اند ! و دنیا عجیب محتاج است به این آدم ها ، آدم هایی که حالِ جهانمان را خوب می کنند ... #نرگس_صرافیان_طوفان