بسیار وقت ها، با یکدیگر، از غم و شادی ِ هم سخن ساز می کنیم...
اما... در همه چیزی رازی نیست... گاه به سخن گفتن ِ از زخم ها ، نیازی نیست...
سکوت ِ ملال ها از راز ِ ما سخن تواند گفت...
سروده ی مارگوت بیکل . ترجمه ی ا.بامداد
عکس از بهنام موذن. چندی پیش در ابتدای پاییز، در شهر ِ نور.
فرارسیدن ِ حقیقت ِ پاییز، مبارک ِ مان.