کلیدهای غیب تنها نزد اوست؛ و جز او کسی آنها را نمیداند. انعام ۵۹