شماها پشت و پناه من بودین ....
الان چه کنم از نبودتون ....
خدا یا مگه بدون پدر میشه؟؟؟
قول بدین حواستون بهم باشه