دو آرزوی نوجوانی ام

که در یک قاب...

خداروشکر

این قاب برای من نماد یه دنیا تلاش و پشتکاره

بجنگید برای آرزوهاتون، همین