زندگى زیبا بود جهان باشکوه و همه در جاى خویش، قرار بود آرام بگیریم، اما آدم، آدم نبود.