تمام عشقهای دنیا برایم معنا نداشت، اگر به عشق تو زنده نمیشدم ....به خاطر دیدن تمام زیبایی‌ها و درک عشق‌ در زندگیم ازت ممنونم تا همیشه، دردانه دخترم