مرحبا همت قومی که چو دلبر گیرند
به جز از دلبر خود از همه دل برگیرند
پی نوشت :چهار قسمت از #مستند ساعت صفر باقی مانده که احتمالا اخر هفته پخش میشه. بی اغراق، این سفر جذاب ترین سفر زندگی من بود