جین: این طوطیه چیه سر چترتون؟
مرى پاپینز : این دوستمه
به زودى دوست شمام میشه