مراسم خداحافظی با همکار نازنین مان خانم صارمی که بازنشسته شدند. همیشه خوش باشید