هیچ چیز توی زندگی مهمتر از صداقت و درستی نمیتونه باشه. وقتی برای رسیدن به اهدافت، دروغ بگی و پا روی درستی و انسانیت بزاری، اون هدف هر چی می خواد باشه، مطمئن باش هیچ ارزشی نداره.‌ زندگی یه فرصت که یکبار به همه ما داده شده. سعی کنیم آدم باشیم.