کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم

که پشت گریه و لبخند، توامان تو نباشی