فتواى تاک چیست اگر در
حیاط شیخ
انگورهایش همه شاهانه
میشود