دنیا تغییرات زیادی داشته است و ما نیز باید با آن تغییر کنیم.در کنار از دو نسل ،از عصر صنعتی به عصر خدمات و سپس از عصر خدمات به عصر اطلاعات رسیدیم.در عصر اطلاعات ،دانش منبع اصلی و با ارزش ترین عامل در تولید است.ما از عصر قدرت انسانی به عصر قدرت ذهنی رسیده ایم.در این عصر جدید ،به خاطر ساعت هایی که کار می کنید پاداش نمی گیرید بلکه برای نتیجه ای که از آن ساعت ها به دست می آورید پاداش می گیرید