بانوان
ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، هنری
سال دوم ،شماره ۲۰ و ۲۱
اسفند ۸۰،فروردین ۸۱، ۱۱۶ صفحه