سلام. اصفهان چند روزی کار داشتم و از در انتقال خون (کنار پل خواجو) رد میشدم که گفتم دو لیتر خون بدم!!! دو لیتر چی گفتم.