دستمال گردنت انقدر بلند چرا باید باشه که مجبور شه آدم سرش کنه.