یه موقعی اخبار ۲۰.۳۰ اخبار مورد علاقه و مردمی و تاثیر گذار بود اما کم کم شده اخبار ماست مالی تخریب و زرد.

رضا گلزار چه خوب چه بد محبوب مردمه و اینجور اخبار و اینجور تخریبها نه اسلامیه نه انسانی و بنظر میرسه از روی حسادت و تنگ نظری و جلب توجه انجام میشه.

تازه جالبه کنسرت گلزار چند روزه دیگس و هنوز معلوم نیست شلوغ میشه یا نه و دوستان پیشواز رفتن

انقدر چیپ انقدر زرد و انقدر حال بهم زن

اونا بهت توهین میکنن چون بخاطر نداشتن چیزی(محبوبیت) که تو داری احساس خطر میکنن...