یادی از مجموعه؛ با من بمان؛ به کارگردانی؛حمید لبخنده عزیز
سال تولید؛۱۳۸۰ کاری پر از خاطرات شیرین درکنار بهترینها