پشت صحنه سینمایی:"خون شد"
همراه با پسرم.
کارگردان:استاد مسعود کیمیایی