دست خودم نیست من همیشه خوشبینم حتى به بدبینى هایم.