'پرتره شماره سى وهفت' - بیست و هفتم مهر ماه نود و هشت ‌‘Portrait No. 37’ by Parsa Pirouzfar, 10.19.2019