سالروز پیوند 
امروز ۲۷ سال از پیوند من محمد می گذرد.
میوه ی این زندگی، دخترمان ژیناست که او‌هم مثل من و‌ پدرش، آرشیتکت است .
اما مهم‌تر از رشته تحصیلی، این که ژینا یک انسان نیک است، به او می بالیم .
ثروت واقعی از دید من و همسرم، داشتن خانواده ای مهربان و مسئول و پرورش فرزندان نیک است .
زندگی در ایران، حداقل برای من سخت است. تجارب ، خاطرات بد و‌دلخوریها کم نیست، اما چیزی در قلب و مغز من است که نگاهم را تنها معطوف به خوشی ها و خوبی ها می کند.
داشتن خانواده خوب، همدل و مسئول قلب انسان را به زندگی گرم‌ نگاه می دارد.
خانواده را دریابیم .