بعضی روزا خودشونو تا عمق سلولات ثبت میکنن . این روز از همون روزاست، لحظه هاش رو تا تو ته رگام دوئونده
عکس رو‌ یوسف جان حاتمی کیا برداشته، ممنونم