امروز هفتادوچهار با عشقه شماتمام شد. با یک فوت رفت