خب میخواهم رازم را فاش کنم .
همان راز مگو را
من نه اینم و نه آن ، من خودم هستم .
در این بحران بی مهابای هویت ، خود بودن امریست محال گناهیست نا بخشودنی در محاصره بیخودی ها...
اما برای برخی جز خود بودن امکانپذیر نیست
آنانی که میدانند خرد از برای چیست؟ تفکر و تعقل درونمایه ماست و تنها اتصال همیشگی و راهنماست.ریشه این بحران هویت برای زنان تکه پارچه ایست، برای مردان تپه ای ریش و برای کودکان سردرگمی و این فقط شامل نسل اول و دوم کودکان است از نسل سوم بی هویتی قانون هویت میشود.
کسانیکه برایتان آرزو میکنم قد بکشید اگر چیزی از این نوشته سر در نیاوردید سؤال کنید_ فکر کنید_ خود محبوستان را آزاد کنید که گفتنی ها کم نیست
من خودم هستم. خود بودن راه درازیست تا رسیدن به خودآ
متن و اثر کتایون ریاحی
فروردین ماه ٩٧