گله از من زیاده ، نمیدونم شاید از اینکه تو این مدت کاری نکردم و موزیک ندادم ولی واقعا چند مدتی به استراحت نیاز داشتم
چون اعتقاد دارم تو فضای شلوغ کاری ، نه میشه و نه میتونم موزیکی تولید کنم
برای همین چند وقتی خلوت کردم تا بتونم بازم عاشقانه بسازم و عاشقانه بخونم 
به امید خدا تا آخر سال درکنار شما که همیشه هوامو داشتین و مواظبم بودین پرکار خواهم بود