دله من عاشق میمونه.. دائم از شما میخونه
( عکس واسه اردیبهشته)