گاهی سکوت

‎شرافتی دارد که گفتن ندارد! ‎همیشه در فشار زندگی

‎اندوهگین مشو ‎شاید خداست

‎که درآغوشش می فشاردتت! ‎اگر یقین داری روزی پروانه میشوی...

‎بگذار روزگار

‎هر چه میخواهد پیله کند