امروز و ٣٥ سال قبل...

چه زود میگذره نه؟

فقط با عکس میتونیم به عقب برگردیم ...

پس قدر لحظه هامونو بدونم ...

عمرِ گران میگذرد خواهی نخواهی