بحث کردن با........، مثل کشتن پشه روی صورت خودته...! شاید پشه رو بکشی اما در نهایت یه سیلی به صورت خودت زده‌ای...! شما ثابت شده ای داش علی....