دنیا زیباتر میشود وقتى همه جهان با هم سرود عشق و مهربانى بخوانیم.