اینهم یک تست که فیلم نشد. ازخانم سیمین معتمدآریا. مجری محبوبه اسکندری