نمی بینندت... اما درکَت می کنند، که گاهی حالتی بهْ از دیدن است...چشم هاشان، دست هاشان است... لمست می کنند... می شنوندت و حضورت را در ذهن می سازند....
در حاشیه ی مراسم ِ دیروز ِ «سوینا»، با این دو ...گنجشکک ِ اشی مشی... شیرین تر از عسل...باهوش ...قشنگ...