ده سال قبل، روزهاى خوب درباره الى با اصغر فرهادى جان. شروع حرفه بازیگرى با فیلمى که هر چه بیشتر میگذرد بیشتر دوستش دارم.